İsmail Dede Efendi Biyografisi

İsmail Dede Efendi


Hammâmîzade İsmâil Dede Efendi, (d. 9 Ocak 1778, İstanbul - ö. 29 Kasım 1846, Mekke, Minâ), Türk besteci. Babası geçimini hamam işletmeciliğiyle sağladığı için, Hammâmîzade adıyla tanınmıştır. Ancak günümüzde çoğu zaman Dede Efendi diye anılır.


İsmail Dede Efendinin Yaşamı

İlköğrenimini yaptığı okulda,sesinin güzelliği dolayısıyla ilahicibaşı olmuştu.Müzikle uğraşan ve evinde meraklılara ders veren Anadolu Kesedarı Uncuzade Mehmed Efendi okuldaki bir tören sırasında ilahi okuyuşunu dinledikten sonra hemen öğrencileri arasına aldı.İsmail,ilkokuldan sonra yedi yıl hem Uncuzade'nin derslerine devam etti hem de öğretmeninin yardımıyla girdiği Defterdarlık Muhasebe Kalemi'nde çalıştı.Bir yandan da köklü bir müzik geleneği olan Mevlevilik'in o yıllardaki en güçlü çevrelerinden Yenikapı Mevlevihanesi'nde zamanın değerli müzik ustası Şeyh Ali Nutkî Dede'nin derslerini izlemeye başladı.Şeyhin kardeşi olan müzik kuramcısı Abdülbâki Nâsır Dede'den de yararlandı.Ney üflemeyi ondan öğrendiği söylenir.

1798'de Muhasebe Kalemi'ndeki görevinden ayrılarak tekkede çileye girmeye karar verdi.Çilesi sırasında bestelediği "Zülfündedir benim baht-ı siyahım" dizesiyle başlayan buselik şarkı, İstanbul'un müzikle ilgili çevrelerinde bestecisinin adı üstünde büyük merak uyandırdı.Ünü kısa sürede bütün kente yayılan şarkı sarayda da okundu.Kendisi de besteci olan III. Selim, şarkının çile doldurmakta olan genç bir Mevlevi dervişi tarafından bestelendiğini öğrenince, onu saraya çağırtarak yapıtı bir kez de kendisinden dinledi ve onu hemen saray hanendeleri arasına almak istedi.Padişahın sürekli ilgilenmesinin etkisiyle üç yıllık çilesinin son yılı Nutkî Dede tarafından bağışlandı.

1799'da çilesini doldurunca Dede unvanını aldı.Yenikapı'da hücrenişîn (hücre sahibi) olduktan sonra özellikle ayin günleri,hücresi,ondan yararlanmak isteyen müzik meraklılarının uğrağı oldu.Bu sıralarda bestelediği en güçlü eserlerinden Hicaz Nakış büyük yankı uyandırdı. Yeniden saraya çağrıldı,bundan sonra haftada iki gün padişah huzurunda düzenlenen küme fasıllarına hanende olarak katılmaya başladı.1802'de saraydan bir kadınla evlendi.

1804'te büyük saygı ve sevgiyle bağlandığı öğretmeni Ali Nutkî Dede'yi,bir yıl sonra üç yaşındaki oğlunu,1808'de annesini,1810'da ikinci oğlunu yitirdi.Bayatî makamındaki "Bir gonca femin yâresi vardır ciğerimde" dizesiyle başlayan bestesi büyük oğlunun ölümünden duyduğu acıyı dile getirir.Türk müziğinde ilk kez kişisel bir konunun işlendiği bu mersiye,Tanzimat öncesinin kişiselliğe ve duygusallığa açılma eğilimi içinde gözlenen kendine özgü romantik bir duyarlığın müziğe yansıması sayılabilir.

Dede Efendi,sanatını geliştirmesine yardımcı olan III. Selim'in 1808'de tahttan indirilerek öldürülmesini izleyen IV. Mustafa'nın bir yıllık padişahlığı sırasında müzik toplantılarına son verildiği için saraydan uzaklaştı.II. Mahmud'un siyasal karışıklığı gidermesinden sonra yeniden saraya alındı.Önce musâhib-i şehriyârî sonra sermüezzin olduğu bu yıllar sanat yaşamının en parlak,en verimli dönemi oldu.

Dede Efendi,Abdülmecid zamanında da saraydaki yerini korudu.1839'da bestelediği Ferahfeza Mevlevi Ayini'nden sonra bestecilik yaşamında görece bir durgunluk göze çarpar.Kendi sözleri, davranışları göz önüne alınırsa,Abdülmecid sarayını çok yadırgamıştır.Saraydaki havanın birdenbire "alafrangalaşması",Batı müziği zevkiyle yetişen yeni padişah zamanında Türk müziğinin saraydaki varlığını eskisinden farklı olarak ancak resmi bir ilgiyle sürdürür hale gelmesi,Dede'nin bu çevreden uzaklaşmasına yol açtı.Padişahın,batı müziğine ve saraydaki batılı müzisyenlere gösterdiği ilgiye içerlemiş ve nispet olarak gülnihali bestelemiştir. Gülnihal,Türk müziğinin batı müziğine direnişinin simgesi olarak görülmüştür.Fakat Dede Efendi'nin bu çabası işe yaramamış,padişahın batı müziğine desteği devam etmiştir.

Ömrünün son yıllarına doğru Muhammed'in,Medine’deki karşılanış müziğini (Taleal bedru aleyna) mânâdan alıp,bestelemiştir.Gece rüyasında dinlediği,sabahleyin notasını yazdığı bu ilahinin asıl güftesini yeniden bulduğu söylenir.Bu besteyi "mana aleminden madde alemine getirdikten" sonra "artık ben buralarda bulunamam" deyip,öğrencileri Mutafzade Ahmed ve Dellâlzade İsmail Efendi ile birlikte padişahtan izin isteyip hacca gitmeye karar verdi.Hicaz'da hacı olduktan sonra yakalandığı kolera nedeniyle vefat etti.Mezarı Mekke'dedir.

İsmail Dede Efendi'nin Sanatı

Dede Efendi,Osmanlı tarihinin en bunalımlı dönemlerinden birinde yaşadı.Bir uygarlık ve kültür değişimi üzerinde,daha da hızlanan bir toplumsal çöküş ortamında yetişti.Yenilik hareketlerinin yarattığı tepkilerden doğan kanlı olayları gördü.III. Selim döneminin sınırlı Batılılaşma eğilimlerini,II. Mahmud döneminin hem Doğu'ya hem de Batı'ya yönelişlerini,Abdülmecid'in toplu bir yenileşmeyi öngören Batıcılığını izledi.Kabakçı Mustafa Ayaklanması,III. Selim'in öldürülmesi,Alemdar Mustafa Paşa olayı,Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması, Mehterhane'nin yerine kurulan Muzika-yı Hümayûn ile ilk resmi Batı müziği öğreniminin başlaması,Tanzimat Fermanı yaşadığı yılların önemli olaylarıdır.Yaşama biçiminde,kültür ve sanatta görülen "yeni" ile "eski","geleneksel" ile "yabancı" arasındaki çatışmaya bu değişme süreci yol açmıştır.Bunu izleyen iki yüzyılda Türkiye'nin müzik dünyasında baş gösteren ikilik, daha Dede'nin yaşadığı yıllarda bile büyük gerginlik yaratmıştı.Dönemin bu çelişkileri, huzursuzlukları onun müziğini etkilemiştir.

İsmail Dede hem Mevlevi gelenekleri içinde yetişmişti hem de bir saray adamıydı.Sanatı, Yenikapı Mevlevihanesi'nde ve sarayda bulduğu canlı müzik ortamı içinde gelişip olgunlaşmıştı. Öte yandan bir kentli,İstanbullu bir halk adamı olarak İstanbul halkının eğlencelerine eşlik eden hafif müziğe de değer vermişti.Rumeli türkülerini,serhad havalarını öğrenmişti. Bestelediği köçekler,türküler,hafif şarkılar saraydan çok kentli halka seslenir.Birçoğu geniş bir dinleyici kesimine ulaşan parçalarıyla bir kent müziği yaratmıştır.Ancak halk müziğine duyduğu ilgi yalnızca hafif parçalarda görülmez.Pek çok bestecide halk müziği motiflerini birkaç form içinde yansıtmakla sınırlı kalan halk zevki,onun sanatının tümüne özgü bir nitelik olarak ortaya çıkar.Din dışı büyük formlardaki çeşitli yapıtların yanı sıra,Mevlevi ayinlerinde de halk ezgisi üslubuyla bestelenmiş bölümler vardır.

Müziğin her türüne açık tutumunun bir ürünü olarak yapıtları,Türk müziğinin her düzeyde o güne kadarki gelişiminin geniş ve yetkin bir özetidir.Itrî'den sonra gelen besteciler arasında hiçbirinin sanatı Dede'ninki ölçüsünde toplayıcı değildir.O,gitgide gelişen teknik ustalığıyla Klasik üslubun bütün inceliklerini yansıtmıştır.Genel olarak Klasik üsluba bağlı kalmış olmakla birlikte,çağdaşlarında bulunmayan bir yenilik çabası da görülür.Sanatının ayrı bir yönü olan bu özellik,Klasik üslubu içeriden değiştirmek isteyen bir anlayışın ürünüdür.Gerçi bu yenilik arayışı onunla başlamış değildir,daha öncekilerde de aynı doğrultuda bir çaba görülür ama bu arayış Dede'de en ileri noktasına ulaşır.

Yenilikleri öncelikle melodi yapısında görülür.Dinsel ve din dışı müzik onda bir bütündür.Her iki türe özgü melodi çizgileri birçok yapıtında aynı cümle içinde birleşir.Müziğinin en etkili yanı,bu dengenin kuruluşundaki ustalıktan kaynaklanır.Türk müziğinde bir bestecinin kişiliğini, üslubunu ayırt etmekte en geçerli ölçütlerden biri sayılabilecek modülasyon (geçki),sanatında kendi tekniğinin ürünü olan büyük bir ustalık gösterir.Bu alandaki en önemli niteliği,kalıplaşmış modülasyon yollarından kaçınmasıdır.İki makam arasındaki ortak sesleri bulmak için giriştiği hazırlığı dinleyiciye farkettirmeden,son derece şaşırtıcı ama doğal bir biçimde makam değiştirir.

Bestelerinde daha önce hiç uygulanmamış geçki örneklerinin sayısı az değildir.Bu makam çeşitliliğinin sağladığı hareketlilik içinde melodilerindeki akışın yükseliş ve alçalışları,müziğine kendiliğinden nüanslanmış bir anlatım kazandırır.Usullerin kullanımı ile güftenin usule uydurulmasına ilişkin yenilikleri de çarpıcıdır.Yerleşik kalıpları zorlayan bu tür yenilikleri yapıtlarına zenginlik katar.Yenilikçi yanı,duyarlık bakımından Romantizme açık bir özellik gösterir.Klasik üslubun kişisel duyguya yer vermeyen mesafeli tavrından sıyrılma eğilimi,melodi çizgilerinde dile gelen Romantiklere özgü geçmişe özlem duygusu,halk zevkine yaklaşma çabası hep bu tür özelliklerdendir.

Yenilikçiliğin bir başka yönü Batı müziğiyle olan ilişkisindedir.Muzika-yı Hümayûn'un kuruluşuyla saraya giren İtalyan müziğini dinleme olanağı bulmuştur.Kulak gücüyle kavramaya çalıştığı Batı müziğinin etkisi bazı yapıtlarında,özellikle Rast Kâr-ı Nev'de -vals ritmini gelenekte bulunan üç zamanlı semai ölçüsüyle verdiği- "Yine bir gülnihal.." şarkısında açıkça görülür.Batı'nın çok sesliliğiyle ilgilenmemiş olduğu halde,bu müziğin melodi yapısını özümlemiş olması nedeniyle bu tür parçaları armonize edilebilir.

Dede Efendi'nin sanatına çeşitli düzeylerde bakıldığında,birçok farklı öğeyi doğal bir uyum içinde kaynaştırdığı görülür.Yaşadığı dönemin karşıt yönlerinin onun sanatında bir uzlaşmaya vardığı söylenebilir.Müziği hem dünyasal hem de dinsel ve mistiktir.Geleneklere bağlı olduğu ölçüde onları geliştiricidir de.Seçkinlere seslenirken halktan uzağa düşmez.Eski ile yeniyi yadırgamadan kaynaştırır.Sanatının özü,bu ikiliklerin uyumundadır.Yüz elli yıldan sonra da geniş bir dinleyici kesiminin duyarlığına seslenebilmesi,sadece sanat gücünün değil,aynı zamanda eski zevki yeni zevke bağlayan bir köprü rolünü oynamış olmasının bir sonucudur.Bu niteliğiyle Türk müziği tarihi açısından da büyük önem taşır.

Dede Efendi gelenek içinde bireysel bir sese ulaşabilmiş bestecilerin başında yer alır.Bu yüzden üslubu Dede Efendi tavrı diye nitelendirilir.Klasik üsluba bağlı kendisinden sonraki bütün bestecileri etkilemiştir.Çeşitli kaynaklarda onun benzersiz bir naathan olduğuna değinilir.Bir hanende olarak da,Türk müziğinin kendisine ulaşan bütün ürünlerini öğrenmiştir. Öğrendiklerini öğrencilerine öğretmiş,onların öğrencileri de bunların önemli bir bölümünü notaya almışlardır.Böylece İsmail Dede klasik yapıtlar repertuarının bugüne ulaşmasında en eski kaynaklardan biri olmuştur.Ayrıca sultanîyegâh,neveser,sabâbuselik,hicazbuselik,arabankürdî makamlarını da o düzenlemiştir.

Dede Efendi'nin hemen hemen her formda bestesi vardır.En güçlü yapıtları sayılan Mevlevi ayinleri,müziğinin gelişimini ve niteliklerini daha belirgin biçimde yansıtması açısından da önemlidir.Her yapıtında sanatının ayrı bir özelliğiyle ortaya çıkar.Başka bestecilerinki gibi onun da pek çok yapıtı kaybolmuş ya da unutulmuşsa da,iki yüz yetmişten çok yapıtı aslına uygun bir biçimde günümüze ulaşmıştır.Bu onu klasik repertuarda en çok yapıtı bulunan besteci durumuna getirmiştir.

İsmail Dede Efendi'nin Eserleri

Ayin'ler,sabâ,nevâ,bestenigâr,sabâbuselik,hüzzam,ısfahan (kayıp),ferahfeza makamlarında; Takım'lar,sultanîyegâh,arazbar,bestenîgâr,nevâ,ırak,sabâbuselik,hicazbuselik,hisarbuselik, evcbuselik,rast-ı cedid,ferahfeza makamlarında;Takım'lar (Kömürcüzade Mehmed Efendi ile) neveser,pesendide,şevkefza makamlarında;Buselik Takım (Dellâlzade İsmail Efendi ile); Ferahnâk Takım (Şakir Ağa ile);Mâhûr Takım (Eyyubî Mehmed Bey ile);Rast Kâr-ı Natık,Rast Kâr-ı Nev;70'e yakın Peşrev;k-âr,beste,ağır semai,yürük semai,şarkı,durak,tevşih,ilahi formlarında yapıtlar.

Bugün en çok bilinen ve seslendirilen eserleri arasında şunlar vardır:

* Rast Semai Yine bir gülnihal aldı bu gönlümü
* Hicaz köçekçe Şu karşıki dağda bir yeşil çadır
* Rast Kar-ı Nev Gözümde daim hayali cânâ
* Hicaz Yörük Semai Yine neş'e-i Muhabbet etti dil-ü canım etti şeyda
* Hüzzam Yürük Semai Reh-i Aşkında edip kaddimi kütah gönül
* Ferahfeza Yürük Semai Bu gece ben yine bülbülleri hâmûş ettim
* Hicaz Semai Ey büt-i nev-edâ olmuşum müptelâ
* Talaa'l bedrü aleyna